تبلیغات
گزارش کار شیمی - تهیه اسید بوریک از بوراکس گزارش کار معدنی 1

اسید بوریک (اسید ارتوبوریک) اسیدی بسیار ضعیف است که از بوراتها و یا هیدرولیز هالیدهای بور با  هیبریداسیون  sp2 به دست می آید. این اسید به صورت بلورهای سفید سوزنی شکل است که در آن واحدهای B(OH)2 از طریق پیوند های هیدروژنی به یکدیگر متصل شده اند و لایه های نامحدودی( با فاصله  18/3 انگستروم ) با تقارن تقریبا شش ضلعی تشکیل می دهند.

اسید بوریک در آب تا حدودی حل شده و انحلال پذیری آن با افزایش دما زیاد می شود. این اسید تک بازی است.

 

روش کار

12گرم بوراکس را در25 میلی لیتر آب مقطر گرم حل کرده و محلول حاصل را با اسید کلریدریک25 % خنثی کنید. محلول را به آرامی سرد کرده و جسم بلورین حاصل را با استفاده از قیف بوخنر صاف کنید. اسید بوریک را بروی کاغذ صافی خشک کنید و محلول زیرین را جهت گرفتن مابقی اسید، تغلیظ نمائید.

ارایه نتایج و بحث:
در مرحله اول فرآیند با افزودن اسید سولفوریک به محلول بوراکس بلافاصله واکنش زیر
انجام می شود:
Na2B4O7 + H2SO4 => …
.
.
.
حرارت دادن در مرحله تبلور به منظور تغلیظ محلول و ایجاد شرایط مناسب برای تبلور ...
.
.
.
در پایان وزن بلورهای حاصل 2 گرم بود که به این ترتیب بازده فرآیند نسبت به بوراکس
مصرفی عبارتست از:
مقدار نظری محصول/ مقدار تجربی محصول = بازده ×100 = ...
.
نتیجه گیری:
7] کمتر - نتایج نشان می دهد بازده این فرآیند نسبت به مقادیر گزارش شده در منابع [ 10
است اما این مزیت را دارد که ...