تبلیغات
گزارش کار شیمی - آزمایش رفلکس _ آلی 2

آزمایش رفلکس

 

هدف آزمایش: آشنایی با آزمایش رفلكس و چگونگی انجام آن

 

وسایل و مواد لازم: مبرد-بالن-قیف-هیتر-اسید نیتریك و اسید سولفوریك وتولوئن

 

تئوری آزمایش: رفلكس یا همان تقطیر بازگشت است كه عوامل موثر بر انجام واكنش،برخورد شدید و در راستای مناسب است.

 

تعریف رفلكس: شرایط مناسب برای مولكول های واكنش دهنده را ایجاد می كند در رفلكس از انواع مبردها از قبیل مبرد حبابی ،لوله ای و مارپیچی استفاده می شود.

 

طبق تعریف دیگر رفلكس عمل تبخیر و میعان مكرر را رفلكس می نامند. زمان رفلكس از لحظه‌ی افتادن اولین قطره حساب می شود.

 

نكات مهم: تنظیم دمای هیتر مهم است ودر سرعت رفلكس شرایط باید طوری باشد كه مواد اولیه خارج نشود.

 

HNO3     NO2+H2O

 

 

 

چون نیترو دی اكسید  گازی سمی است و ممكن است وارد هوای آزمایشگاه شود و به این ترتیب باید این آزمایش را در زیر هود انجام بدهیم و اگر دمای آزمایش طوری باشد كه مواد اولیه از سیستم خارج شود لازم است از حمام یخ استفاده شود.

 

روش كار: ابتدا اسید نیتریك غلیظ را با اسیدسولفوریك 0.5 مولار را در داخل بالن ریخته و بعد از آن مقداری تولوئن بهآن اضافه می كنیم و می بینیم كه وارد واكنش شده و بعد مبرد را به دستگاه وصل و دستگاه مورد آزمایش را آماده می كنیم و بعد به وسیله هیتر به آن گرما می دهیم می بینیم كه گاز زرد پر رنگ از آن در داخل مبرد شده این با آزمایش را با حمام یخ انجام می دهیم میبینیم كه اوضاع به حالت قبلی باز گشت و رنگ گاز زرد پر رنگ كم رنگ تر شد.

 

 

 

واكنش و محاسبات:

 

 + HNO3 + H2SO4   تولوئن

 

 چند میلی لیتر تولوئن برای انجام واكنش با 2 میلی لیتر اسید نیتریك لازم است؟

 

         d =0.85        M =92تولوئن

 

HNO3         d =1.4         M =63

 

 

 

2 میلی اسید نیتریك چند مول است؟

 

mol HNO3=2ml×1lit/1000ml×1.4kg/1lit×1000gr/1kg×1mol/63gr = 0.04mol

 

 

 

چند میلی لیتر تولوئن نیاز است؟

 

 = 0.04mol×92gr/1mol×1ml/0.85gr = 4.32mlتولوئن